این پروژه کفسابی منزل مسکونی در خیابان ظفر است که به مساحت 150 متر مربع انجام شده است . این پرو