تخفیف 20 درصدی پاییزه برای تماس روی دکمه بزنید!!

09190529986

پیچ رولپلاک نما

پیچ رولپلاک نما

پیچ و رولپلاک نما – پیچ رولپلاک نما – پیچ و رولپلاک نما در تهران – پیچ رولپپلاک نما تهران
– پیچ و ورپلاک سنگ نما – قیمت پیچ و رولپلاک نما در تهران – محکمم کردن سنگ نما

پیچ و رولپلاک سنگ نما در تهران به منطور محکم سازی سنگ نما برای
جلوگیری از سقوط ناگهنانی و بروز خطرات جانی  مالی است که شهروندان
از طرف شهرداری موظف به اجرای آن میشود اگر خدایی نکرده سنگ نمای
ساختمان کسی بر روی افراد یاا ماشین ییا اشیا کسی سقوط کند طبق
قانوان مسعولبت آن به پای ساکنین ساختمان خواهد بود لازم به ذکر است
اگر ساختمان یک صاحب داشته باشد و بقیه در آن مستاجر باشند در آن

صورت مسعولیت سقوط سنگ نما به پای صاحب ساختمان خوهد بود
چرا که به موقع اقدام به محکم سازی و سفت کردن سنگ نما ساختمان
خود  نکرده است در این باره ذکر نکات مهمی میتواند گفت

هوا تهران آلوده است این آلودگی بعد از مدتی با اثر بر روی سنگ نما در
دراز مددت باعث ریزش سنگ نمای ساختمان میشود . این سنگ نماها
بعد از مدتی دچار ریزش میشوند که خدایی خطرناک است بابا بیا سنگ

نمای ساختمان خودتو محکمم بکن چقدر بگم اخه تمام شد به من زنگ
بزن تا بیام سنگ نمای ساختمان شما را با کیفیت هر چه بهتر پیچ و
رولپلاک کنم فهمیدی دیگه نمیگم

جهت تماس کلیک کنید(بهنام)